Các giải pháp tích hợp

Các thành phố trên khắp thế giới đang tận dụng các công nghệ thông minh để vận hành và quản lý tốt hơn các dịch vụ của thành phố. Các giải pháp IoT được phát triển để giúp các nhà cung cấp dịch vụ thành phố quản lý nhiều dịch vụ thành phố trên nền tảng thành phố

category img